Το πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης Greenpass της ΔΕΗ πήρε η επιχείρηση μας

Το πιστοποιητικό εγγυήσεων προέλευσης Greenpass από τη ΔΕΗ απόκτησε η επιχείρηση μας, σε μια κίνηση που δείχνει το δρόμο ανάπτυξης μιας νέας αγοράς “πράσινων” ενεργειακών υπηρεσιών στον οποίο δραστηριοποιείται πλέον ενεργά η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ από τις αρχές του έτους παρέχει σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη προμήθεια πιστοποιητικού εγγυήσεων προέλευσης από ΑΠΕ τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Greenpass, εφόσον τηρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Τι είναι το Greenpass

Το Greenpass είναι η εμπορική ονομασία των Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές και διαθέτει η ΔΕΗ. 

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελούν τη βεβαίωση  του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στην προκείμενη περίπτωση της ΔΕΗ, προς τον πελάτη της, ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του, η ΔΕΗ παράγει ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες πιστοποιημένες ΑΠΕ και την έχει δεσμεύσει στο όνομά του. 

Μέσω αυτής της βεβαίωσης παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώσει το αγοραστικό του κοινό, ότι η εταιρία του έχει ενσωματώσει στην πολιτική της, τη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Μία επιχείρηση, διαθέτοντας Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ, ενισχύει  το πράσινο προφίλ της, μειώνοντας το ενεργειακό της αποτύπωμα. 

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης έχουν ουσιαστική αξία: 

(α) για τις επιχειρήσεις, οι οποίες φέρουν πιστοποιήσεις κατά ISO 50.001 και 14.001 για ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση ή ανάλογες πιστοποιήσεις αντίστοιχων φορέων, 

(β) για τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν «πράσινα» προϊόντα ή προϊόντα με ορθές πρακτικές, καθώς και 

(γ) για τις επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν αναφορές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (GRI, ISO26000, COP) σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις και ενδιαφέρονται για την απόκτηση βεβαιώσεων αξιολόγησης επιπέδου και διασφάλισης ποιότητας. 
Κάθε πιστοποιητικό εγγυήσεων προέλευσης από ΑΠΕ αναγράφει μεταξύ άλλων πληροφοριών: 

• έναν μοναδικό αριθμό πιστοποίησης 

• τον εκδότη 

• την ποσότητα ενέργειας 

• το είδος της πηγής ενέργειας 

• τον σταθμό παραγωγής της 

• την περίοδο παραγωγής 

Tο πλήθος των διαθέσιμων Εγγυήσεων Προέλευσης είναι πεπερασμένο και μπορεί να μεταβληθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες, διότι εξαρτάται αντικειμενικά από τις καιρικές συνθήκες σε συνάρτηση με τον αριθμό, το μέγεθος και την παραγόμενη ισχύ των πιστοποιημένων σταθμών ΑΠΕ της ΔΕΗ. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email